Giảng viên

Họ và Tên: Nguyễn Duy Việt
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Học vị: Tiến sỹ
Họ và Tên: Võ Trường Sơn
Chức vụ: PGĐ Trường ĐH GTVT phân hiệu tại TP. HCM
Học vị: Tiến sỹ - Giảng viên chính
Họ và Tên: Nguyễn Thanh Hải
Chức vụ: Trưởng Bộ môn KTĐT, Trưởng Khoa Điện-Điện tử
Học vị: Tiến sĩ
Họ và Tên: Nguyễn Văn Hải
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp
Học vị: Tiến sĩ
Họ và Tên: Trịnh Quang Khải
Chức vụ: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế & NCPT
Học vị: Tiến sỹ
Họ và Tên: Nguyễn Văn Nghĩa
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn
Học vị: TS
Họ và Tên: Nguyễn Văn Khởi
Chức vụ: Bí thư đoàn Trường
Học vị: Thạc sỹ
Họ và Tên: Chu Công Cẩn
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: ThS-Giảng viên chính
Họ và Tên: Nguyễn Cảnh Minh
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: TS
Họ và Tên: Nguyễn Văn Tiềm
Chức vụ: Trưởng Bộ môn, GVCC
Học vị: Tiến sĩ, 2009
Họ và Tên: Nguyễn Hoàng Vân
Họ và Tên: Vũ Hoàng Hoa
Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn
Học vị: Thạc sỹ - Giảng viên chính