Giảng viên

Họ và Tên: Lê Mạnh Tuấn
Họ và Tên: Trần Thị Lan
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Họ và Tên: Nguyễn Yến Chi
Họ và Tên: Phí Văn Lâm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ, 2019
Họ và Tên: Vũ Ngọc Quý
Chức vụ: Bí thư LCĐ Khoa Điện-Điện tử
Học vị: Thạc sĩ
Họ và Tên: Ngô Thị Thu Hương
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Kỹ sư, 2012
Họ và Tên: Mai Vạn Hậu
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: kỹ sư, 2021
Họ và Tên: Trần Hà Thu Uyên
Chức vụ: Trợ giảng
Học vị: Kỹ sư, 2023