Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ với thời gian 4,5 năm (9 học kỳ) tương ứng 161 tín chỉ, hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên được cấp bằng kỹ sư.

Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm đạt được sự tương thích giữa lý thuyết, thực tế và các công nghệ hiện đại. Nội dung thí nghiệm, thực hành, đồ án môn học và thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thực hành và có thể thích ứng với môi trường làm việc ngay sau khi ra trường. Chương trình thực tập tốt nghiệp tại các công ty, và đơn vị sẽ giúp sinh viên tiếp cận với thực tế sản xuất cũng như làm quen với trang thiết bị công nghệ mới.

Các chương trình đào tạo bậc đại học gồm 03 ngành sau:

TT
Tên ngành
Mã số
Chuẩn đầu ra
Chương trình đào tạo

1

Kỹ thuật điện

7.52.02.01

PDF icon Xem chuẩn đầu ra
PDF icon Xem chương trình đào tạo

2

Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông

7.52.02.07

PDF icon Xem chuẩn đầu ra
PDF icon Xem chương trình đào tạo
3Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7.52.02.16
PDF icon Xem chuẩn đầu ra
PDF icon Xem chương trình đào tạo