Giảng viên

Họ và Tên: Trần Xuân Trường
Chức vụ: Trưởng ban TCHC cơ sở 2
Học vị: Tiến sỹ - Giảng viên chính
Họ và Tên: Trần Hoài Trung
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sỹ
Họ và Tên: Đào Thanh Toản
Chức vụ: Phó Trưởng phòng KHCN, Trưởng bộ môn
Học vị: Tiến sĩ
Họ và Tên: Trịnh Lương Miên
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Phó Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ, 2012
Họ và Tên: Trịnh Văn Mỹ
Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn
Học vị: Thạc sỹ
Họ và Tên: Lâm Quang Thái
Họ và Tên: Trần Văn Khôi
Họ và Tên: Nguyễn Tuấn Phường
Họ và Tên: Đặng Việt Phúc
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sỹ
Họ và Tên: Nguyễn Đức Khương
Họ và Tên: Hồ Mạnh Tiến
Họ và Tên: Vũ Duy Nghĩa