CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

- Tính đến 01/07/2018, số lượng Giảng viên trong Khoa ở Hà nội hiện là 58 (trong đó có 05 PGS, 19 TS, 33 ThS, 01 KS, 08 Giảng viên đang làm NCS trong nước và 06 ở nước ngoài). Số lượng Tiến sỹ chiếm trên 40%.

Các phòng thí nghiệm (PTN) được trang bị hiện đại phục vụ đào tạo và nghiên cứu

-  06 PTN chuyên ngành;

-  01 PTN chuyên về Kỹ thuật Điện-Điện tử, Tự động hóa quá trình và Robot công nghiệp;

-  01 PTN nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Điện tử-viễn thông;

-  Nhóm các phòng thí nghiệm được tài trợ bởi các doanh nghiệp (Mitsubishi, Microchip, Texas - Instruments).

CÁC BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM KHOA