Giảng viên

Họ và Tên: Mai Vinh Du
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sỹ, 2013
Họ và Tên: Lê Thị Thuý Nga
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sĩ, 2018
Họ và Tên: Trần Văn Hưng
Họ và Tên: Phạm Thanh Huyền
Họ và Tên: Hồ Thành Trung
Họ và Tên: Võ Quang Sơn
Họ và Tên: Phạm Thị Lý
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ, 2009
Họ và Tên:  Trịnh Thị Hương
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Thạc sỹ
Họ và Tên: Vũ Trọng Thuật
Họ và Tên: Trần Mạnh Cường
Họ và Tên: Nguyễn Chí Kiên
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: TS
Họ và Tên: Nguyễn Thúy Bình