Giảng viên

Họ và Tên: Lê Thị Thuý Nga
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sĩ, 2016
Họ và Tên: Trần Văn Hưng
Họ và Tên: Phạm Thanh Huyền
Họ và Tên: Hồ Thành Trung
Họ và Tên: Võ Thanh Hà
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Họ và Tên: Võ Quang Sơn
Họ và Tên: Phạm Thị Lý
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ, 2022
Họ và Tên:  Trịnh Thị Hương
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Thạc sỹ
Họ và Tên: Vũ Trọng Thuật
Họ và Tên: Trần Mạnh Cường
Họ và Tên: Lê Minh Tuấn
Họ và Tên: Đàm Mỹ Hạnh