Giảng viên

Họ và Tên: Lê Minh Tuấn
Họ và Tên: Đàm Mỹ Hạnh
Họ và Tên: Trần Đức Trung
Họ và Tên: Nguyễn Đức Toàn
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sỹ
Họ và Tên: Đặng Hà Dũng
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ, 2009
Họ và Tên: Trần Quang Thanh
Họ và Tên: Cồ Như Văn
Họ và Tên: Phạm Hồng Quân
Họ và Tên: Võ Thiện Lĩnh
Họ và Tên: Nguyễn Diệu Linh
Họ và Tên: Trần Ngọc Tú
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ, 2018
Họ và Tên: Chử Hoài Nam