Giảng viên

Họ và Tên: Trương Tấn Hải
Họ và Tên: Lê Mạnh Việt
Họ và Tên: An Thị Hoài Thu Anh
Họ và Tên: Nguyễn Tiến Hưng
Họ và Tên: Ngô Thế Anh
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: NCS.ThS
Họ và Tên: Đỗ Việt Hà
Họ và Tên: Đặng Văn Hiếu
Họ và Tên: Lê Hùng Lân
Chức vụ: Giảng viên cao cấp
Học vị: Tiến sĩ, 1993
Họ và Tên: Ngô Thanh Bình
Họ và Tên: Nghiêm Xuân Anh
Họ và Tên: Nguyễn Trung Dũng
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ, 2001
Họ và Tên: Mai Thị Thu Hương