Đào tạo thạc sỹ

Chương trình đào tạo thạc sĩ ứng dụng theo hình thức tín chỉ với thời gian 1,5 năm (3 học kỳ) tương ứng 48 tín chỉ.

Chương trình đào tạo Thạc sỹ ngoài trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu, làm chủ các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến, còn giúp cho học viên có được phương pháp làm việc khoa học, khả năng sáng tạo và làm việc độc lập, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật.

Những Thạc sỹ sau khi tốt nghiệp có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau như: trong doanh nghiệp Điện tử -Viễn thông và các nhà máy công nghiệp, trong khu vực sản xuất tư nhân hoặc nhà nước, giảng dạy hoặc nghiên cứu tại các trường đại học, Viện nghiên cứu chuyên ngành, và học tiếp chương trình đào tạo Tiến sỹ của các chuyên ngành có liên quan.

TT
TÊN NGÀNH
MÃ SỐ
CHƯƠNG TRÌNH

1

 Kỹ thuật Điện tử

8.52.02.03

Xem chương trình đào tạo

2

 Kỹ thuật Viễn thông

8.52.02.08

Xem chương trình đào tạo

3

 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

8.52.02.16

Xem chương trình đào tạo