LIÊN HỆ

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Trường Đại học giao thông vận tải

Địa chỉ: P102/A6, Trường Đại học GTVT, Số 3 Cầu Giấy,  P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) - 37661127   

E-mailfeee@utc.edu.vn

Website: feee.utc.edu.vn

FACUTLY OF  ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING University of Transport and Communications

Adress: № 102/A6, UTC
3 Cau Giay Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam.

Tel: (84-24) - 37661127                         

E-mailfeee@utc.edu.vn

Website: feee.utc.edu.vn

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TT
Chức danh
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
E-mail

1

Trưởng Khoa

PGS.TS.Nguyễn Thanh Hải

P102/A6

(84-24)-37661127

nguyenthanhhai@utc.edu.vn

 

2

Phó
Trưởng Khoa

PGS. TS. Nguyễn Văn Nghĩa

P102/A6

nguyennghia.ktd@utc.edu.vn

3

Phó
Trưởng Khoa

PGS.TS. Trịnh Lương Miên

P102/A6

mientl@utc.edu.vn

VĂN PHÒNG KHOA

TT

Chức danh
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
E-mail

1

Chuyên viên

Lê Thị Hải Yến

P101/A6

(84-24)-37661127

lehaiyen_ddt@yahoo.com

TRƯỞNG CÁC BỘ MÔN 

TT
Trưởng Bộ môn
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
E-mail

1

Kỹ thuật Điện tử

PGS. TS.

Nguyễn Thanh Hải

P502/A6

(84-24)-37664025

bmktdt@utc.edu.vn

haicg165@yahoo.com

2

Kỹ thuật
Viễn thông

PGS.TS.

Nguyễn Cảnh Minh

P503,

P504 /A6

(84-24)-37664045

bmvth@utc.edu.vn

ncminh@utc.edu.vn

3

Điều khiển học

PGS.TS.

Nguyễn Văn Tiềm

P505/A6

(84-24)-37663446

nguyenvantiem@utc.edu.vn

4

Kỹ thuật
Thông tin

TS.

Nguyễn Đức Toàn

P506/A6

(84-24)-37664043

ndtoan@utc.edu.vn

5

Điều khiển &
tự động hóa
Giao thông

TS.

Nguyễn Hoàng Vân

P507/A6

(84-24)- 37664047

 nguyen.hoang.van@utc.edu.vn

vanngh@yahoo.com

6

Kỹ thuật Điện

PGS. TS.

Nguyễn Văn Nghĩa

P508/A6

(84-24)-37665175

nguyennghia.ktd@utc.edu.vn