THÔNG TIN SINH VIÊN

Các thông tin dành cho sinh viên do các Phòng, Ban và Khoa Điện - Điện tử cung cấp thường xuyên được cập nhật, sinh viên có thể theo dõi tại các Website sau:

Thông tin về tuyển sinh tại http://ts.utc.edu.vn/

Thông tin về đào tạo, học phí tại http://thongtindaotao.utc.edu.vn/

Thông tin chung về Trường, về chế độ chính sách tại http://utc.edu.vn/

Thông tin của Khoa tại http://feee.utc.edu.vn/

Thông tin hỗ trợ sinh viên tại http://hotrosinhvien.utc.edu.vn

Danh sách Cố vấn học tập năm học 2019-2020 Xem file đính kèm

Danh sách Ban cán sự Lớp năm học 2018-2019 Xem file đính kèm

Danh sách BCH LCĐ khoa Điện-Điện tử nhiệm kỳ 2019-2021 Xem file đính kèm