Thông tin sinh viên

Các thông tin đành cho sinh viên do các Phòng, Ban và Khoa Điện - Điện tử cung cấp thường xuyên được cập nhật, sinh viên có thể theo dõi tại các website sau:

Các thông tin dành cho sinh viên do các Phòng, Ban và Khoa Điện - Điện tử cung cấp thường xuyên được cập nhật, sinh viên có thể theo dõi tại các Website sau:

Giao lưu văn hoá và học tập giữa sinh viên Khoa Điện-Điện tử 

Dành cho SV có thành tích xuất sắc trong học tập và học bổng du học của các tập đoàn: SAMSUNG, TOYOTA, VIETTEL, HUAWEI, HON DA và học bổng của các bộ, ngành, địa phương.