Lives stream Tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Đơn vị tổ chức Trường Đại học Giao thông Vận tải
Ngày diễn ra sự kiện 28 Tháng 5 Năm 2022
Địa điểm Hội trường lớn Trường Đại học Giao thông Vận tải
Loại Lives stream Tư vấn trực tiếp
Chi phí miễn phí
Thông tin khác