Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ với thời gian 4,5 năm (9 học kỳ) tương ứng 161 tín chỉ, hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên được cấp bằng kỹ sư.

Các chương trình đào tạo bậc đại học gồm 05 ngành sau:

TT
Tên ngành
Mã số
Chuẩn đầu ra
Chương trình đào tạo

1

Kỹ thuật điện

7.52.02.01

 PDF icon Xem chuẩn đầu ra
  PDF icon Xem chương trình đào tạo

2

Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông

7.52.02.07

PDF icon  Xem chuẩn đầu ra
PDF icon  Xem chương trình đào tạo
3Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7.52.02.16
PDF icon  Xem chuẩn đầu ra
  PDF icon Xem chương trình đào tạo
4Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo7.52.02.18
 PDF icon Xem chuẩn đầu ra
  PDF icon Xem chương trình đào tạo
5Hệ thống giao thông thông minh7.52.02.19
 PDF icon Xem chuẩn đầu ra
  PDF icon Xem chương trình đào tạo