Khoa học công nghệ

Các quy định, thông tư, phụ lục 

Quy định gửi bài đăng trên tạp chí Khoa học GTVT: Xem file đính kèm

Quy định về quản lý đề tài KH và CN: Xem file đính kèm

Quy định về quản lý đề tài KH và CN: Xem file đính kèm

Quyết định 1724 quy đổi giờ chuẩn các hoạt động KHCN: Xem file đính kèm

Phụ lục 1: Các biểu mẫu quản lý đề tài KH và CN: Xem file đính kèm

Các biểu mẫu 

Phiếu đăng ký nộp bài gửi đăng trên tạp chí KH GTVT: Xem file đính kèm

Mẫu bài báo: Xem file đính kèm

Thuyết minh đề tài KH và CN cấp trường (cá nhân): Xem file đính kèm

Danh mục đề tài NCKH và CN cấp cơ sở: Xem file đính kèm