Cố vấn học tập

Các mẫu tài liệu dành cho CVHT và sinh viên

Mẫu bảng kết quả rèn luyện sinh viên: Xem file đính kèm

Mẫu  báo cáo lớp sinh viên của CVHT: Xem file đính kèm

Mẫu Bộ môn đánh giá CVHT: Xem file đính kèm

Mẫu Khoa đánh giá CVHT: Xem file đính kèm

Mẫu tự đánh giá CVHT: Xem file đính kèm

Các tài liệu liên quan đến công tác CVHT

Quy định Công tác CVHT của Trường ĐH GTVT: Xem file đính kèm

Quy trình đánh giá CVHT năm học 2014-2015: Xem file đính kèm