Đào tạo Liên kết

• Trường Đại học giao thông vận tải và Trường TU Dresden (CHBL Đức) đã ký kết chương trình đào tạo liên kết trình độ Thạc sỹ quốc tế.

Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật Hệ thống Đường sắt

Mục tiêu

  • ✔ Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, tinh thông về lĩnh vực Đường sắt;
  • ✔ Tạo môi trường phát triển cho đội ngũ cán bộ giảng viên của các bộ môn Đường sắt;
  • ✔ Tín hiệu Giao thông, Vận tải và Kinh tế sắt, Đầu máy toa xe, giúp cho các giảng viên của các bộ môn có điều kiện tổ chức các nhóm nghiên cứu có sự tham gia của các học viên cao học lĩnh vực Đường sắt. 

Nội dung chương trình

  • ✔ Kinh phí của dự án đào tạo được DAAD hỗ trợ hoàn toàn, thông qua TU Dresden;
  • ✔ Nội dung chương trình sắt theo tiêu chuẩn chương trình ngành Kỹ thuật Hệ thống đường sắt đang đào tạo tại Khoa Khoa học giao thông của TU Dresden;
  • ✔ Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh;
  • ✔ Bằng Thạc sỹ do Trường Đại học Giao thông Vận tải cấp.

Thời gian đào tạo

✔ Thời gian đào tạo trong 02 năm gồm 04 học kỳ, trong đó 03 học kỳ học các môn cơ sở và chuyên ngành, 01 học kỳ làm luận văn tốt nghiệp và bảo vệ.

Một số hình ảnh hoạt động của lớp kỹ thuật hệ thống đường sắt khóa 1.