Thông tin tuyển dụng Công ty tuyển than Cửa Ông

Đối tượng:  Kỹ sư chính quy, chuyên ngành Tự động hóa.
Số lượng: 15 người
Quyền lợi: 
  Lương thử việc          : 5.680.000đ/tháng
  Lương năm thứ nhất  : 6.312.000đ/tháng
  Lương năm thứ hai    : 8.186.000đ/tháng

Chi tiết các chế độ đãi ngộ xem file đính kèm.