PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ĐUA XE LẬP TRÌNH UTC - WHEELED ROBOT 2022

1. Mục đích
- Nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên; Giao lưu, trao đổi kiến thức; Thúc đẩy sáng tạo khởi nghiệp SV Điện-Điện tử UTC.

2. Đối tượng
- Tất cả sinh viên UTC, lập đội từ 1 đến 5 SV với 1 đội trưởng và 1 GVHD; SV khác