Biên bản Hội nghị ban thường vụ Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ VI lần thứ I năm 2016Biên bản Hội nghị ban thường vụ Hội vô tuyến - điện tử Việt Nam nhiệm kỳ VI lần thứ I năm 2016

(Chi tiết xem trong file đính kèm)