Ảnh các lớp Cựu sinh viên 1968-2018

Anh Ngô Ngọc Ngà - Lớp trưởng Lớp thông tin khoá 8 (1967-1972) tặng hoa Thầy 
Nguyễn Quang Thịnh - Trưởng bộ môn Thông tin - Tín hiệu đầu tiên (thành lập năm 1970).

Các lớp Thông tin, Tín hiệu (K8 - K31) và lớp Điện khí hóa GT (K9);

 Các lớp Trang bị điện - điện tử trong CN và GTVT (K40 - K48, HTKT K13LT - K15LT),  Trang bị điện trong công nghiệp và GT (K49 - K52);

Các lớp Kỹ thuật Viễn Thông (K32 - K52, HTKT K9 - K12, TC K33 - K35, TC K40 Đà nẵng);

Các lớp Kỹ thuật thông tin (K43 - K45), Kỹ thuật thông tin và truyền thông (K46 - K52; HTKT K12LT, 13LT, 16.2 LT);

Các lớp Điều khiển học (K35- K44), Tự động hóa và điều khiển (K45- K52);

 Các lớp Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp (K46 - K52).

Các lớp Tín hiệu giao thông (K40 - K49, TC K46), Hệ thống giao thông (K50 - K51),   Thông tin tín hiệu (TC K46, TC K49);