Ngày hội là dịp để doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu, tuyển dụng, cung cấp 
các thông tin nhu cầu nhân lực hiện tại và tương lai đến các em sinh viên.

Ảnh: 
Kiểu slide show: 
Số thứ tự: 
2