Trường Đại học giao thông vận tải và Trường TU Dresden (CHBL Đức) đã ký kết chương trình đào tạo liên kết trình độ Thạc sỹ quốc tế.

Ảnh: 
Kiểu slide show: 
Số thứ tự: 
9