Xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo; Nâng cao chất lượng
nghiên cứu khoa học theo hướng gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong và ngoài nước

Ảnh: 
Kiểu slide show: