Đây là năm thứ 09 liên tiếp sinh viên Viện công nghệ quốc gia Maizuru đến Trường Đại 
học GTVT giao lưu với thầy và trò Khoa Điện-Điện tử.

Ảnh: 
Kiểu slide show: 
Số thứ tự: 
7