Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống tự động giám sát, quản lý tầu đánh cá trên biển của ngư dân

Ảnh: 
Kiểu slide show: 
Số thứ tự: 
5