Truyền thống tốt đẹp của Khoa, Bộ môn còn được vun bồi bởi các thế hệ cựu sinh viên đã và đang có những đóng góp tích cực vào các hoạt động của Khoa  

Ảnh: 
Kiểu slide show: 
Số thứ tự: 
10