CHUYÊN NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐIỀU KHIỂN

Lớp Điều khiển học K35
Lớp Điều khiển học K36
Lớp Điều khiển học K37
Lớp Điều khiển học K38
Lớp Điều khiển học K39
Lớp Điều khiển học K40
Lớp Điều khiển học K41
Lớp Điều khiển học K42
Lớp Điều khiển học K43
   
Lớp Điều khiển học K44