CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT VIỄN THÔNG 

Lớp Kỹ thuật viễn thông K32
Lớp Kỹ thuật viễn thông K33
Lớp Kỹ thuật viễn thông K34
Lớp Kỹ thuật viễn thông K35
Lớp Kỹ thuật viễn thông  A và B K36
Lớp Kỹ thuật viễn thông A K37
Lớp Kỹ thuật viễn thông B K37
Lớp Kỹ thuật viễn thông A K38
Lớp Kỹ thuật viễn thông B K38
Lớp Kỹ thuật viễn thông A K39
Lớp Kỹ thuật viễn thông B K39
Lớp Kỹ thuật viễn thông A K40
Lớp Kỹ thuật viễn thông B K40
Lớp Kỹ thuật viễn thông A K41
Lớp Kỹ thuật viễn thông B K41
Lớp Kỹ thuật viễn thông A K42
Lớp Kỹ thuật viễn thông B K42
Lớp Kỹ thuật viễn thông A K43
Lớp Kỹ thuật viễn thông B K43
Lớp Kỹ thuật viễn thông A K44
Lớp Kỹ thuật viễn thông B K44
http://feee.utc.edu.vn/?q=cuu-sinh-vien/anh-truyen-thong/ky-thuat-vien-thonga-k45#overlay-context=cuu-sinh-vien/anh-truyen-thong/cn-thong-tin-tin-hieu%3Fq%3Dcuu-sinh-vien/anh-truyen-thong/cn-thong-tin-tin-hieu
Lớp Kỹ thuật viễn thông A K45
Lớp Kỹ thuật viễn thông B K45
Lớp Kỹ thuật viễn thông A K46
Lớp Kỹ thuật viễn thông B K46
Lớp Kỹ thuật viễn thông A K47
Lớp Kỹ thuật viễn thông B K47
Lớp Kỹ thuật viễn thông A K48
Lớp Kỹ thuật viễn thông B K48
Lớp Kỹ thuật viễn thông A và B K49
Lớp Kỹ thuật viễn thông A và B K49
Lớp Kỹ thuật viễn thông A K50
Lớp Kỹ thuật viễn thông B K50
Lớp Kỹ thuật viễn thông A K51
Lớp Kỹ thuật viễn thông B K51
Lớp Kỹ thuật viễn thông K52
Lớp HTKT-KTVT K9
Lớp HTKT-KTVT K10
Lớp HTKT-KTVT K11
Lớp HTKT-KTVT K12
Lớp TC-KTVT K33
Lớp TC-KTVT K34
 
Lớp TC-KTVT Đà Nẵng K35
Lớp TC-KTVT K40