CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Lớp Kỹ thuật thông tin-K43
Lớp Kỹ thuật thông tin-K44
Lớp Kỹ thuật thông tin-K45
Lớp Kỹ thuật TT&TT-K47
Lớp Kỹ thuật TT&TT-K48
Lớp Kỹ thuật TT&TT-K49
Lớp Kỹ thuật TT&TT-K50
Lớp Kỹ thuật TT&TT-K51
Lớp Kỹ thuật TT&TT-K52