Video Kỷ niệm 25 năm đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông - Đại học GTVT