Video Kỷ niệm 25 năm đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông - Đại học GTVT | Khoa Điện - Điện tử

Video Kỷ niệm 25 năm đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông - Đại học GTVT