Hoạt động tham quan, thực tập của Sinh viên | Khoa Điện - Điện tử

Hoạt động tham quan, thực tập của Sinh viên

Hàng năm, trước khi được nhận nhiệm vụ thiết kế Đồ án tốt nghiệp các sinh viên sẽ được đi thực tập thực tế tại các đơn vị sản xuất và các công ty liên quan đến ngành nghề và chuyên môn mình đang học. Ý thức được tầm quan trọng của việc tiếp cận thực tế đó, Nhà trường, Khoa và các Bộ môn luôn tạo điều kiện để sinh viên được đi tìm hiểu, tiếp cận thực tế tại các đơn vị sản xuất. Nhờ đó Sinh viên trong Khoa có thêm kiến thức thực tế và hiểu lý thuyết sâu hơn từ đó có thể thích ứng với môi trường làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.  

Sinh viên đi thực tế tại Nhà máy Cán thép Gia sàng Thái Nguyên (năm 2013).
Sinh viên tham quan thực tế tại nhà máy Toyota.