Thông báo tổ chức lớp học “Bồi dưỡng kỹ năng lập trình năm 2018” phối hợp với SAMSUNG 

1. Đối tượng tham gia lớp học:

   Sinh viên  (K56, K57, K58) của các ngành thuộc Khoa Điện - Điện tử.

2. Kinh phí:

  Miễn phí cho sinh viên khoa Điện - Điện tử.

3. Kế hoạch giảng dạy:

  Nội dung giảng dạy: Tập trung kỹ năng thực hành cho sinh viên. 100% thời gian thực hành trên máy.

4. Thời gian, địa điểm:

  Thời gian:  13h30 – 17h30, chiều thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần từ ngày 11/06/2018 đến 15/7/2018.

  Địa điểm: phòng máy tính 403 nhà A4 Trường Đại học Giao thông Vận tải.

5. Đăng ký tham dự:

 Đăng ký tại: VPK Điện - Điện tử.

   1 - Thầy Vũ Ngọc Quý - 0168.578.1404 

   2 - Thầy Nguyễn Văn Nghĩa – 0903.229.702