Giấy mời dự lễ kỷ niệm 25 năm Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông