BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI VÔ TUYẾN - ĐIỆN TỬ VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI LẦN THỨ I NĂM 2016 | Khoa Điện - Điện tử

Biên bản Hội nghị ban thường vụ Hội vô tuyến - điện tử Việt Nam nhiệm kỳ VI lần thứ I năm 2016

(Chi tiết xem trong file đính kèm)