BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI VÔ TUYẾN - ĐIỆN TỬ VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI LẦN THỨ I NĂM 2016

(Chi tiết xem trong file đính kèm)