LIÊN HỆ

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Đại học Giao thông Vận tải
Địa chỉ: P102 nhà A6,  Số 3 Cầu Giấy,  P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) - 37661127                           
E-mail: feee@utc.edu.vn
 
FACUTLY OF  ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING
University of Communication and Transport
Address: №102/A6, 3 Cau Giay Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
Tel.: (+84-4) - 37661127                                
E-mail: feee@utc.edu.vn
.

1. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TT
Chức danh
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
E-mail

1

Trưởng Khoa

TS.
Nguyễn Cảnh Minh

P102/A6

0912596789

04-37661127

ncminh@utc.edu.vn

bmktvt@gmail.com

 

2

Phó
Trưởng Khoa

PGS. TS.
Nguyễn Thanh Hải

P102/A6

0913233209

04-37661127

nguyenthanhhai@utc.edu.vn

haicg165@yahoo.com

 

3

Phó
Trưởng Khoa

TS.
Nguyễn Văn Nghĩa

P102/A6

0903229702

04-37661127

nguyennghia.ktd@utc.edu.vn

2.VĂN PHÒNG KHOA

TT
Chức danh
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
E-mail

1

Chuyên viên

Lê Thị Hải Yến

P101/A6

0904267009

04-37661127

lehaiyen_ddt@yahoo.com

3.LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

TT
Trưởng Bộ môn
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
E-mail

1

Kỹ thuật Điện tử

PGS. TS.

Nguyễn Thanh Hải

P502/A6

0913233209

bmktdt@utc.edu.vn

haicg165@yahoo.com

2

Kỹ thuật Viễn thông

TS.

Nguyễn Cảnh Minh

P503,

P504 /A6

0912596789

04-37664045

bmvth@utc.edu.vn

bmktvt@gmail.com

3

Điều khiển học

TS.

Nguyễn Văn Tiềm

P505/A6

0904226592

04-37663446

nguyenvantiem@utc.edu.vn

nvtiem111@yahoo.com

4

Kỹ thuật Thông tin

ThS.

Chu Công Cẩn

P506/A6

0903220239

04-37664043

chucongcan@utc.edu.vn

chucongcan.ati@gmail.com

5

Tín hiệu giao thông

PGS. TS.

Nguyễn Duy Việt

P507/A6

0987169279

ndviet@utc.edu.vn

vietdhgt@yahoo.com

6

Kỹ thuật Điện

ThS.

An Hoài Thu Anh

P508/A6

0904204574

htanh.ktd@utc.edu.vn