NGÀNH THÔNG TIN TÍN HIỆU (TỪ K8 ĐẾN K31)

Lớp Thông tin K8
Lớp Điện khí hóa GT K9
Lớp Tín hiệu K9
Lớp Tín hiệu K10
Lớp Thông tin K14
Lớp Tín hiệu K14
Lớp Thông tin K16
Lớp Tín hiệu K16
Lớp Tín hiệu K17
Lớp Thông tin K17
Lớp Tín hiệu K18
Lớp Tín hiệu K19
Lớp Thông tin K20
Lớp Tín hiệu K20
Lớp Thông tin K21
Lớp Tín hiệu K21
Lớp Thông tin K22
Lớp Tín hiệu K22
Lớp Thông tin K23
Lớp Tín hiệu K25
Lớp Tín hiệu K26
Lớp Tín hiệu K27
Lớp Thông tin K28
Lớp Thông tin - Tín hiệu  K31